Aktualno┼Ťci

W zdrowym ciele, zdrowy duch- ogr??dek przedszkolny.

2012-05-10 | Wy┼Ťwietle┼ä: 1

Przedszkolaki z naszego przedszkola, ju?? wiedz─?, co oznacza termin ekologia. Zrealizowali??my ekologiczne dzia??ania, m.in. sprz─?tanie i zalesianie lasu, dokarmiane zwierz─?t zim─?, wprowadzili??my recykling, ale to nie wszystko, co dzieci wiedz─? o ekologii.

Kolejne za??o??enie to: wykszta??cenie postawy zdrowego stylu ??ycia. Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami, dbaj─? o kondycj─? fizyczn─?- codzienne spacery, niezale??nie od pogody, dodatkowe zaj─?cia sportowe, pod czujnym okiem do??wiadczonego trenera jitsu Marka Terlika oraz wyjazdy na basen w Hotelu Go??─?biewskim, w Miko??ajkach. Sprawno??─? ruchowa chroni dzieci przed r????nymi wadami postawy, a nawet je koryguje, chroni przed oty??o??ci─?, rozwija refleks, koordynacj─? my??lowo-ruchow─? oraz hartuje dzieci. Stawiamy nie tylko na wysi??ek fizyczny, tak??e na zdrowe od??ywianie. Dzi─?ki wsparciu rodzic??w naszych przedszkolak??w, uda??o si─? wykona─? skrzynie drewniane, w kt??rych b─?d─? ros??y warzywa- stworzyli??my ogr??dek przedszkolny.

8.05.2012 Przedszkolaki z pracownikami przedszkola, sia??y r????ne warzywa: sa??ata, rzodkiewka, koperek, pomidory w ogr??dku przedszkolnym. Dzieci b─?d─? opiekowa??y si─? ro??linami i dba??y o ich prawid??owy wzrost- podlewaj─?c je, a tym samym zrozumiej─? istot─? wzrostu. Nast─?pnie, z pozyskanych warzyw najm??odsi, przygotuj─? r????nego rodzaju sa??atki, podczas trwania Ô??Witaminowego tygodniaÔ?Ł. B─?dzie to tydzie?? konsumpcji zdrowia- wyciskanie sok??w, robienie sa??atek, menu z ograniczon─? ilo??ci─? mi─?sa, za to bogate w r????nego rodzaju kasze, orzechy, razowe pieczywo. Wszystko ma na celu u??wiadomienie dzieciom, jak wa??ne jest to, czym si─? od??ywiamy. Postawy kt??re kszta??tujemy w okresie przedszkolnym, bardzo cz─?sto rzutuj─? na przysz??o??─? dziecka, dlatego Ô??czym nasionko za m??odu nasi─?knieÔ?Ł, tym w przysz??o??ci wyda owoc. Wa??ne, ??eby to by?? owoc zdrowego stylu ??ycia, by naszych podopiecznych choroby cywilizacyjne: oty??o??─?, nadci??nienie, omija??y szerokim ??ukiem. A mottem przedszkola stanie si─? has??o Ô?? W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCHÔ?Ł.

K.W.