Aktualności

W zdrowym ciele, zdrowy duch- ogr??dek przedszkolny.

2012-05-10 | Wyświetleń: 1

Przedszkolaki z naszego przedszkola, ju?? wiedz?, co oznacza termin ekologia. Zrealizowali??my ekologiczne dzia??ania, m.in. sprz?tanie i zalesianie lasu, dokarmiane zwierz?t zim?, wprowadzili??my recykling, ale to nie wszystko, co dzieci wiedz? o ekologii.

Kolejne za??o??enie to: wykszta??cenie postawy zdrowego stylu ??ycia. Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami, dbaj? o kondycj? fizyczn?- codzienne spacery, niezale??nie od pogody, dodatkowe zaj?cia sportowe, pod czujnym okiem do??wiadczonego trenera jitsu Marka Terlika oraz wyjazdy na basen w Hotelu Go???biewskim, w Miko??ajkach. Sprawno??? ruchowa chroni dzieci przed r????nymi wadami postawy, a nawet je koryguje, chroni przed oty??o??ci?, rozwija refleks, koordynacj? my??lowo-ruchow? oraz hartuje dzieci. Stawiamy nie tylko na wysi??ek fizyczny, tak??e na zdrowe od??ywianie. Dzi?ki wsparciu rodzic??w naszych przedszkolak??w, uda??o si? wykona? skrzynie drewniane, w kt??rych b?d? ros??y warzywa- stworzyli??my ogr??dek przedszkolny.

8.05.2012 Przedszkolaki z pracownikami przedszkola, sia??y r????ne warzywa: sa??ata, rzodkiewka, koperek, pomidory w ogr??dku przedszkolnym. Dzieci b?d? opiekowa??y si? ro??linami i dba??y o ich prawid??owy wzrost- podlewaj?c je, a tym samym zrozumiej? istot? wzrostu. Nast?pnie, z pozyskanych warzyw najm??odsi, przygotuj? r????nego rodzaju sa??atki, podczas trwania ??Witaminowego tygodnia?. B?dzie to tydzie?? konsumpcji zdrowia- wyciskanie sok??w, robienie sa??atek, menu z ograniczon? ilo??ci? mi?sa, za to bogate w r????nego rodzaju kasze, orzechy, razowe pieczywo. Wszystko ma na celu u??wiadomienie dzieciom, jak wa??ne jest to, czym si? od??ywiamy. Postawy kt??re kszta??tujemy w okresie przedszkolnym, bardzo cz?sto rzutuj? na przysz??o??? dziecka, dlatego ??czym nasionko za m??odu nasi?knie?, tym w przysz??o??ci wyda owoc. Wa??ne, ??eby to by?? owoc zdrowego stylu ??ycia, by naszych podopiecznych choroby cywilizacyjne: oty??o???, nadci??nienie, omija??y szerokim ??ukiem. A mottem przedszkola stanie si? has??o ?? W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH?.

K.W.