Rada Rodziców

W naszym przedszkolu działa rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców tworzona jest z przedstawicieli rodziców poszczególnych grup wiekowych, wybieranych raz na dwa lata.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 • Emilia Wawrzonkowska – przewodnicząca Rady Rodziców
 • Aneta Ponichtera
 • Monika Tomkowska
 • Anna Zaborowska
 • Anna Prałat – Szczepaniak
 • Ewa Dobrucka

 

Rada Rodziców:
 •  występuje do Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.

Do zakresu zadań Rady należy w szczególności współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, w tym:

 • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do rozwoju przedszkola,
 • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,
 • pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,
 • organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola,
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
 • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
 • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
 • rozwijanie z pomocą Rady Pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców.